Kế hoạch tổ chức Kế hoạch tổ chức

1. Kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XI – Bà Rịa – Vũng Tàu 2018 (Tải tại đây).

2. Kế hoạch của đại diện Văn phòng Bộ về Tổ chức Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XI – Bà Rịa – Vũng Tàu 2018 (Tải tại đây)